Europese Unie: rechten van de burgers
       
Terug naar
Beleid van de EU
- de rechten van de burgers in de EU
- de grondrechten
- de democratische rechten van de burgers
- meer informatie

De rechten van de burgers in de Europese Unie

Vanaf het begin van de Europese eenwording is het rechtsysteem een belangrijk gespreksonderwerp geweest. Om een democratisch Europa te vormen, moeten bepaalde rechten ter bescherming van de burger vastgelegd worden. Dit verliep wel geleidelijk. De rechten werden vanaf het Verdrag van Rome (zie geschiedenis van 1944 tot 1957) opgenomen in de stukken. Deze kunnen worden verdeeld in drie categorieŽn:

De grondrechten Naar boven

Belangrijk in ieder land is dat er bepaalde grondrechten van burgers zijn. Dit geldt ook voor een Unie met meerdere landen, zoals de EU. Elk land moet deze grondrechten respecteren en deze niet schenden. De Unie kan maatregelen nemen tegen een land die bepaalde rechten schend. Voor nieuwe kandidaten die zich willen aansluiten bij de Europese Unie geldt dit ook.

De Europese Unie wil het beleid zo afstemmen dat de rechten voor iedere burger in de Unie gewaarborgd blijven.

Voor ieder burger geldt: discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische oorsprong, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid is (bijna altijd) verboden. In bijna alle gevallen is discriminatie verboden, maar in een enkel geval kan het zo zijn dat men onder het verbod uitkomt. Dit is overigens haast uitgesloten. Hieronder staan nog een aantal grondrechten.

De democratische rechten van de burgers Naar boven

Naast de bovengenoemde grondrechten, heeft ieder burger ook rechten op het gebied van de politiek.

Kiesrecht

Iedere Europese burger heeft in zijn land van herkomst of in het land waar hij verblijf houdt, kiesrecht bij de verkiezingen van het Europees Parlement. Deze verkiezingen worden elke vijf jaar gehouden. Tot nu toe werden deze verkiezingen volgens de nationale wetgeving gehouden.

Petitierecht

Iedere Europese burger heeft het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement (zie werking Europees Parlement) te richten over een onderwerp dat tot een onderdeel van de Europese Unie behoort. De burger moet hiervoor een ondertekende brief naar het Europees Parlement te sturen. Op die manier kan het Parlement de gevallen onder de aandacht brengen waarin bijvoorbeeld de rechten van de burgers worden geschonden De burger heeft dan invloed op het beleid en de wet binnen de EU.

Doorzichtigheid

De instellingen zijn verplicht zo doorzichtig mogelijk te werken. Dit betekent dat het Europees Parlement en de Europese Raad ieder stuk openbaar moet maken, binnen bepaalde grenzen.

Diplomatieke bescherming

Onder bepaalde voorwaarden kan de burger op het grondgebied van derde landen de bescherming genieten van een lidstaat van de Unie waarvan hij geen onderdaan is.
    

Meer informatie Naar boven

Wil je meer weten over de rechten van de burger in de Europese Unie, kijk dan op de internetsite van het Europees Parlement, de Raad etc. http://www.europa.eu.int